نماینده های استان گلستان

شهرستان کلاله

مصیب حسن زاده
آدرس: شهرستان کلاله- خیابان امام خمینی (ره)
تلفن:09111795578

 

آدرس:  گلستان شهرستان کلاله